جدول لقی داخلی شعاع بیرینگهای اسفریکال با شافت سیلندریکال(استوانه ای)

شهریور 20, 1400
جدول رولبرینگ استوانه ای

جدول رولبرینگ استوانه ای