بلبرینگ شیارعمیق

نمایش 1–21 از 23 نتیجه

 • بلبرینگ 61902

  بلبرینگ 61902

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61902

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61902.2RS1C3

  • قطر داخلی: 15 میلیمتر
  • قطر خارجی: 28 میلیمتر
  • ضخامت: 7 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61911

  بلبرینگ 61911 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61911 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61911.2RS1C3

  • قطر داخلی: 55 میلیمتر
  • قطر خارجی: 80 میلیمتر
  • ضخامت: 13 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61924

  بلبرینگ 61924 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61924 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61924.2RS1C3

  • قطر داخلی: 120 میلیمتر
  • قطر خارجی: 165 میلیمتر
  • ضخامت: 22 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61928

  بلبرینگ 61928 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61928 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 140 میلیمتر
  • قطر خارجی: 190 میلیمتر
  • ضخامت: 24 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6204

  بلبرینگ 6204 SKF zz

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6204 SKF zz

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 20 میلیمتر
  • قطر خارجی: 58 میلیمتر
  • ضخامت: 14 میلیمتر
 • بلبرینگ 6206

  بلبرینگ 6206 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6206 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 30 میلیمتر
  • قطر خارجی: 62 میلیمتر
  • ضخامت: 16 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6208

  بلبرینگ 6208 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6208 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 40 میلیمتر
  • قطر خارجی: 18 میلیمتر
  • ضخامت: 80 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6210

  بلبرینگ 6210 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6210 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 50 میلیمتر
  • قطر خارجی: 90 میلیمتر
  • ضخامت: 20 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6212

  بلبرینگ 6212 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6212 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 60 میلیمتر
  • قطر خارجی: 110 میلیمتر
  • ضخامت: 22 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6213

  بلبرینگ 6213 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6213 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 65 میلیمتر
  • قطر خارجی: 120 میلیمتر
  • ضخامت: 33 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6217

  بلبرینگ 6217

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6217

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 85 میلیمتر
  • قطر خارجی: 150 میلیمتر
  • ضخامت: 28 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6220

  بلبرینگ 6220 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6220 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 100 میلیمتر
  • قطر خارجی: 180 میلیمتر
  • ضخامت: 34 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6305

  بلبرینگ 6305 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6305 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 25 میلیمتر
  • قطر خارجی: 62 میلیمتر
  • ضخامت: 17 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6308

  بلبرینگ 6308 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6308 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 40 میلیمتر
  • قطر خارجی: 90 میلیمتر
  • ضخامت: 23 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6310

  بلبرینگ 6310 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6310 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 50 میلیمتر
  • قطر خارجی: 110 میلیمتر
  • ضخامت: 27 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6313

  بلبرینگ 6313

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6313

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 65 میلیمتر
  • قطر خارجی: 140 میلیمتر
  • ضخامت: 33 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6316

  بلبرینگ 6316

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6316

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 80 میلیمتر
  • قطر خارجی: 170 میلیمتر
  • ضخامت: 39 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6317

  بلبرینگ 6317 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6317 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 85 میلیمتر
  • قطر خارجی: 180 میلیمتر
  • ضخامت: 41 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6320

  بلبرینگ 6320 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6320 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 100 میلیمتر
  • قطر خارجی: 215 میلیمتر
  • ضخامت: 47 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6322

  بلبرینگ 6322 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6322 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 110 میلیمتر
  • قطر خارجی: 240 میلیمتر
  • ضخامت: 50 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6409

  بلبرینگ 6409 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6409 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 45 میلیمتر
  • قطر خارجی: 120 میلیمتر
  • ضخامت: 29 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا

بلبرینگ شیارعمیق

ما در این مقاله قصد داریم شما را با بلبرینگ شیار عمیق ، مشخصه مکانیکی آن، انواع بیرینگ شیار عمیق و ویژگی ها و اجزای بیرینگ و دیگر مشخصات را توضیح میدهیم .

بازرگانی پرشین صنعت ارائه دهنده و توزیع کننده بلبرینگ شیار عمیق میباشد. لطفا جهت استعلام قیمت کلیک کنید و فرم را تکمیل بفرمایید. 

استعلام قیمت 

بلبرینگ شیارعمیق (بلبرینگ شیاردار)

بلبرینگ های شیارعمیق (بلبرینگ شیاردار) Deep groove ball bearings یکی از پرکاربردترین و قدیمیترین انواع بلبرینگ  ها هستند. بلبرینگ شیار عمیق بصورت تک ردیف و دو ردیف تولید میشوند.

مدل تک ردیف آن بسیار محبوبتر و پرکاربردتر میباشد. دلیل محبوبیت اصطکاک کم آنهاست که جلوی تولید زیاد صدا را گرفته و سرعت چرخش بسیار بالایی خواهند داشت.

این نوع بلبرینگ ها با طراحی بسیار ساده قابلیت عملکرد در سرعت های دورانی بسیار بالا را دارند و هزینه حفظ و نگهداری آن نیز پایین میباشد.

نصب این نوع بلبرینگ بسیار راحت و بدون دردسر بوده و نسبت به سایر بیرینگ ها، کمتر به تعمیر نیاز پیدا میکند. بلبرینگ های شیارعمیق بارهای شعاعی و محوری را از هر دو جهت تحمل می کنند.

بیرینگ های شیار عمیق معمولا در موتورهای الکتریکی و در لوازم خانگی، موتور ماشین، ماشین آلات اداری و دستگاههای تنظیم خودکار مورد استفاده قرار میگیرند.

اجزای بلبرینگ شیار عمیق

مشخصه مکانیکی بیرینگ شیار عمیق

بلبرینگ های شیار عمیق برای کار کردن در شرایط سخت مناسب میباشد. این بیرینگ ها در دمایی حدود 30- درجه تا 110 درجه به صورت عالی و بدون مشکل کار میکنند.

بلبرینگ های شیار عمیق با توجه به نیاز مصرف کننده در اندازه و جنس های متفاوتی عرضه میشوند و در موارد خاص صنعتی مانند کاربردهای با درجه حرارت بالا استفاده میشوند.

بلبرینگ های دما بالا برای تحمل دما تا 350 درجه سانتیگراد (660 درجه فارنهایت) ساخته میشوند. و در صنعت فلز و یا اجاق ها و کوره های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

بیرینگ شیار عمیق اغلب توسط گریس یا پایه لیتیوم روغن کاری میشود و نیاز به روغن کاری دوره ای ندارد.

اجزای بیرینگ شیار عمیق

 1. ساچمه
 2. رینگ داخلی
 3. رینگ خارجی
 4. قفسه

ویژگی های بیرینگ شیار عمیق یک ردیفه و دو ردیفه

 • کیفیت مقاوم
 • ظرفیت تحمل بارهای شعاعی و محوری
 • اصطکاک کم و کارکرد بدون صدا
 • هزینه حفظ و نگهداری پایین
 • نصب و راه اندازی آسان

مشخصات بلبرینگ شیار عمیق

مشخصات بیرینگ شیار عمیق

 1. وجود شیار ساچمه عمیق در سطح رینگ های بیرینگ شیار عمیق
 2. هم خوانی دقیق بین شیار و ساچمه در این بیرینگ ها
 3. یکپارچه بودن شیار عمیق و ساچمه ها بخاطر مطابقت داشتن هندسی کامل آنها
 4. تحمل بار شعاعی
 5. تحمل بار محوری

انواع کاسه نمدهای رایج بیرینگ های شیار عمیق یک ردیفه

 • کاسه نمد فلزی
 • کاسه نمد لاستیکی

کاسه نمد یکی دیگر از اجزای بسیار مهم در ساخت بلبرینگ میباشد. کاسه نمد از ورود برخی چیزها مانند آب و گرد و خاک به داخل یاتاقان جلوگیری میکند. همچنین وجود کاسه نمد باعث میشود روغن و یا گریس داخل بلبرینگ نشت نکند.

کاسه نمد فلزی معمولا با پسوند z یک طرف و Z2 دو طرف بلبرینگ نمایش داده میشود. این کاسه نمدها با حلقه داخلی بیرینگ فاصله دارند و زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که حلقه های داخلی بچرخد.

در صورت چرخش حلقه بیرونی امکان نشت گریس وجود دارد.

نوع دیگر کاسه نمد که با یک لاستیک مصنوعی ساخته شده و با یک واشر فلزی تقویت میشود. این نوع کاسه نمد با پسوند RZ مشخص میشود.

فاصله این کاسه نمد با حلقه داخلی بسیار ناچیز است ، بطوریکه خاصیت آب بندی را به نحو مطلوبی بالا میبرد. محدوده دمایی این نوع کاسه نمد -40 درجه سانتیگراد الی 120 درجه سانتیگراد میباشد.

سرعت بیرینگ با این نوع کاسه نمدها افت میکند.

نوع دیگر کاسه نمد با اصطکاک تولیدی کم وجود دارد بطوریکه سرعت بیرینگ میتواند هم پایه سرعت آن با کاسه نمد فلزی باشد.

نحوه ساخت بلبرینگ شیار عمیق

نحوه ساخته شدن و ساختار بلبرینگ ها

یکی از ماده های اولیه در ساخت بیرینگ ها فولادهای کرم دار هستند. این نوع فولاد از فولادهای زنگ نزن هستند و میتواند در برابر اکسیده شدن تا حد زیادی مقاومت کنند؛ این فولادها توانایی مقاومت بالایی دارند.

اضافه شدن فلز کرم به فولاد میزان سختی پذیری آن را تا حد زیادی افزایش میدهد. معمولا بیشتر اجزای سازنده بیرینگ که از این نوع فولاد ساخته میشوند اجزای غلتنده آنها و همینطور رینگ ها هستند.

ساچمه ها در بلبرینگ شیار عمیق

ساچمه ها در بلبرینگ های شیار عمیق

مهم ترین جزء بلبرینگ ها ، ساچمه های آنها هستند. ساچمه ها انواع و اشکال بسیار متفاوتی دارند. ساچمه های مخروطی، گرد، سوزنی، بشکه ای و استوانه ای برخی از انواع متفاوت ساچمه ها هستند.

هرشکلی از ساچمه ها ویژگی ها و خصوصیاتی را به بلبرینگ میدهد. و یکی از راههای تشخیص بلبرینگ ها و ویژگی های آنها ، تشخیص نوع ساچمه های آنهاست.

قفسه ها در بیرینگ شیار عمیق

قفسه ها که با نام نگهدارنده نیز شناخته میشوند ، اجزای غلتنده بلبرینگ ها را در جهت و مسیر درست قرار میدهند. به این ترتیب که ساچمه ها را در کنار هم قرار میدهند و نگه میدارند.

قفسه ها باعث میشوند سرعت بیرینگ ها افزایش یابد و اصطکاک آنها نیز کمتر شود. قفسه ها از برخورد ساچمه ها جلوگیری کرده و باعث جلوگیری از صدمه دیدن آنها میشود.

قفسه ها برای استفاده در بلبرینگ ها از ورقه های فولادی سخت ساخته شده اند. البته تمام قفسه ها از فولاد ساخته نمیشوند. بعضی از قفسه ها از جنس برنز بوده و یا با فیبر ساخته میشوند.

برای نگهداشتن ساچمه و قفسه ها کنار هم ، حلقه های داخلی و خارجی در بیرینگ ها قرار میگیرند و بخش اصلی از ساختار آنها را تشکیل میدهند.

قفسه ها از دو بخش تشکیل میشوند و هر بخش آنها در یک طرف بلبرینگ قرار میگیرد.

روغن کاری بلبرینگ

روغن کاری در بلبرینگ های شیار دار عمیق

از آنجایی که بیرینگ ها یکی از پرکاربردترین قطعات در صنعت هستند ، سریعتر از اجزای سیستم دچار آسیب و خوردگی میشوند.

بنابراین نیاز است که به طور مرتب بیرینگ ها چک شوند و در صورت نیاز ، روغن کاری شوند. و با اینکار پیش از فرسودگی و خرابی متوجه ایراد میشوید و آنها را تعمیر و یا تعویض میکنید.

برای روغن کاری کردن بلبرینگ های شیار عمیق، از روغن هایی استفاده میشود که بر پایه لیتیوم ساخته شده اند.

اگر رینگ داخلی بیرینگ ها همواره در حال دوران و غلتیدن باشد، نیاز به وجود حفاظی خواهد بود تا گریس بیرینگ از محفظه آن خارج نشود. حدود 25 تا 35 درصد مقدار خالی بیرینگ، باید گریس ریخته شود.

یاتاقان های توپی از شیارهای یکپارچه ای که از لحاظ شکل و اندازه با ساچمه های آنها مطابق هستند، تشکیل میشوند و به همین دلیل بارهای شعاعی و محوری را از هر دو طرف میتوانند تحمل کنند.

انواع بلبرینگ شیار عمیق

انواع بلبرینگ شیار عمیق

بیرینگ شیار عمیق با خار فنری چفت کننده

نوع دیگر بیرینگ های شیار عمیق ، بیرینگ شیار عمیق با جای خار است و با قرار دادن یک خار چفت کننده در آن، بیرینگ از لحاظ تثبیت محور با حداقل مقدار فضای اشغالی، تثبیت یا محکم میگردد.

خار فنری یا چفت کننده با پسوند NR بعد از شماره فنی بیرینگ تولید میشود. بیرینگ بدون کاسه نمد با خار فنری با همین پسوند NR مشخص میشود.

بیرینگ با کاسه نمد فلزی Z در یک طرف و خار فنری در طرف دیگر، با پسوند ZNR در شماره فنی بیرینگ مشخص میشود.

بیرینگ با کاسه نمد فلزی Z در دو طرف بیرینگ همراه با خار فنری، با پسوند 2ZNR در شماره فنی نوشته میشود.

بیرینگ شیار عمیق تک ردیفه

بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه

این بلبرینگ به دلیل تطبیق پذیری و عملکرد کلی، پر مصرف ترین نوع بیرینگ غلتکی در جهان هستند.

این نوع بیرینگ ها دارای قوس های دایره ای با شعاع کمی بزرگتر از ساچمه ها در داخل لایه های درونی و بیرونی هستند.

مزایای بیرینگ شیار عمیق تک ردیفه

 • کاربردی برای سرعت های بالا
 • ظرفیت بار شعاعی خوب
 • ظرفیت بار محوری قابل قبول در هر دو جهت
 • ظرفیت گشتاور کم در راه اندازی و کار کردن
 • سر و صدای کمتر
 • هزینه نگهداری کمتر

این یاتاقان ها معمولا دارای سپرهای فلزی یا قطعات لاستیکی در یک یا هر دو طرف هستند و با گریس از قبل روانکاری میشوند.

انواع بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه

 • سری 6000: بیرینگ فوق العاده سبک، ایده آل برای برنامه های فضای محدود
 • سری 6200: بلبرینگ های سری سبک- تعادل بین فضا و ظرفیت بار
 • سری 6300: بیرینگ های سری متوسط- ایده آل برای برندهای با ظرفیت بار سنگینتر

انواع تلرانس ها و لقی بیرینگ شیار عمیق یک ردیفه

تلرانس های بیرینگ های شیار عمیق به ابعاد بیرینگ بستگی دارد:

 • تلرانس های P5 برای بیرینگ هایی با قطر خارجی تا 52 میلیمتر
 • ترانس های نرمال برای بیرینگ های بزرگتر

در چیدمان های بیرینگ زمانی که دقت بیرینگ در کارکرد آن مهم باشد میتوان از بیرینگ شیار عمیق یک ردیفه با تلرانس P6 و P5 استفاده کرد. تلرانس های بیرینگ براساس استاندارد ISO 492:2002 میباشد.

لقی داخلی بیرینگ شیار عمیق یک ردیفه

بیرینگ های شیار عمیق به صورت استاندارد با لقی شعاعی نرمال تولید میشوند. بیرینگ با لقی داخلی بزرگتر از C3 نیز موجود است. بعضی بیرینگ ها با مقدار یا میزان لقی کم C2 یا لقی زیاد C4 و C5 نیز ساخته میشود.

همچنین با میزان لقی کاهش یافته نیز تولید میشوند. این مقادیر لقی داخل بیرینگ ها مطابق با استاندارد ISO 5753:1991 میباشد. و این مقادیر برای بیرینگ های نصب نشده و بدون بار میباشد.

بیرینگ شیار عمیق دو ردیفه

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه

زمانی که قدرت تحمل بار یک بلبرینگ شیار عمیق کافی نباشد و یا وقتی که لازم است شفت از دو طرف با لقی مشخصی مهار شود از دو بلبرینگ (دو ردیفه) استفاده میشود.

بیرینگ شیار عمیق دو ردیفه هنگام ساخت در کارخانه با یکدیگر تطبیق میشوند و جفت شده اند. بنابراین بعد از نصب و جازدن نیازی به استفاده از حلقه یا بوش های فاصله گذار، لایی فلزی و چیزایی مانند اینها نمی باشد.

با توجه به نوع کاربرد ، سه حالت برای قرار گرفتن و نصب این بلبرینگ ها وجود دارد:

 1. حالت پشت سر هم که با پسوند DT در شماره فنی بیرینگ مشخص شده و بار محوری را از یک طرف یا یک جهت تحمل میکند.
 2. حالت پشت به پشت که با پسوند DB در شماره فنی بیرینگ مشخص میشود و بار محوری را از دو طرف تحمل میکند. این حالت از استحکام زیادی برخوردار است و برای خنثی کردن بارهای ممان بسیار مناسب است.
 3. حالت روبروی هم نیز مانند حالت پشت به پشت است، ولی مانند آن استحکام بالایی ندارد و برای بارهای ممان مناسب نمیباشد.

بیرینگ شیار عمیق با شیار ساچمه خور

این نوع بیرینگ شیار عمیق نسبت به سایر انواع دیگر، ساچمه های بیشتری دارد. به دلیل وجود ساچمه ها ی اضافه ، قدرت و مقاومت بیشتری نیز دارند و تحمل بیشتری برای بارها دارند.

در کناز مزیت ها عیبهایی هم دارند؛ سرعت این بیرینگ ها نسبت به انواع دیگر آنها کمتر است. بارهای شعاعی بیشتری را میتوانند تحمل کنند اما تحمل بارهای محوری آنها کمتر است.

بیرینگ شیار عمیق ماشین

همانطور که میدانید بیرینگ های شیار عمیق در صنایع مختلفی کاربرد دارد و یکی از پرکاربردترین صنایع تولید خودرو است.

بیرینگ شیار عمیق تیمکن

بلبرینگ شیار عمیق تیمکن

بیرینگ شیار عمیق تیمکن ، یکی از پرکاربردترین و پر استفاده ترین بیرینگ ها در ساخت و تولید ماشین است. بیرینگ تیمکن کیفیت بسیار خوبی دارد و تحت استانداردهای صنایع آمریکا تولید میشود.

این بیرینگ در سایزهای مختلفی ساخته و تولید میشود؛ اندازه های معمول بیرینگ های تیمکن بین 3 میلیمتر تا 600 میلیمتر بوده و جنس آنها از فولاد است.

بیرینگ شیار عمیق SKF

تنوع زیاد بیرینگ شیار عمیق اس کا اف در نحوه کارکرد و همینطور اندازه آنها ، باعث محبوبیت واستفاده بسیار آن توسط استفاده کنندگان میباشد.

این نوع بیرینگ در محصولات کوچکی مانند ساعت ها و یا لوازم پزشکی استفاده میشود. همچنین بلبرینگ های شیار عمیق اس کا اف بزرگی هم در دستگاه های صنایع معادن و کارخانجات کاربرد دارند.

بیرینگ شیار عمیق NTN

بلبرینگ شیار عمیق NTN

این بیرینگ ها به بیرینگ های تک ردیف شعاعی نیز معروف هستند. دلیل اصلی این محبوبیت تحمل فوق العاده بار شعاعی آن است.

کاربریهای متفاوت این بیرینگ باعث شده تا این نوع بیرینگ جزو مشهورترین بیرینگ های بازار شود.

پسوندها ی درج شده روی بیرینگ های شیار عمیق به شرح زیر میباشد.

پسوند معنای پسوند
A بهینه بودن ابعاد و اندازه بلبرینگ
ZZ واشر فلزی در دو طرف بیرینگ
Z بیرینگ مورد نظر دارای یک واشر از جنس فلز در یک طرف است.
Y برنجی بودن قفسه بیرینگ
N شیار این بلبرینگ بر روی حلقه ی بیرونی قرار گرفته
NR قرار گرفتن رینگ و شایر بر روی حلقه بیرونی
P5 قابلیت چرخش و تلورانس بلبرینگ بیش از حد نرمال
P6 چرخش بیشتر در مقایسه با بیرینگ های با پسوند P5
RS1 یک طرف بلبرینگ مورد نظر دارای کاسه نمد است
2RS1 دو طرف بیرینگ مورد نظر دارای کاسه نمد است
RZ از یک طرف دارای واشر فلزی است
2RZ از هر دو طرف واشر فلزی دارد
TN9 فیبری بودن قفسه بیرینگ
M و MA قفسه بیرینگ از جنس برنج میباشد
C2 لقی شعاعی کمتر از حد طبیعی
C3 لقی بلبرینگ بیشتر از حد طبیعی است.