جدول لقی داخلی شعاعی بلبرینگ خود تنظیم

شهریور 20, 1400
جدول رولبرینگ استوانه ای

جدول رولبرینگ استوانه ای